Vi risikerer masseutryddelse i havet, viser undersøkelse

New York times: Ocean Life Faces Mass Extinction, Broad Study Says

A team of scientists, in a groundbreaking analysis of data from hundreds of sources, has concluded that humans are on the verge of causing unprecedented damage to the oceans and the animals living in them.

(…)

There are clear signs already that humans are harming the oceans to a remarkable degree, the scientists found. Some ocean species are certainly overharvested, but even greater damage results from large-scale habitat loss, which is likely to accelerate as technology advances the human footprint, the scientists reported. Coral reefs, for example, have declined by 40 percent worldwide, partly as a result of climate-change-driven warming.

Bjørn Stærk etter Charlie Hebdo-terroren: En konflikt om den muslimske verdens fremtid

Bjørn Sterk skriver i Aftenposten:

Men det betyr ikke at «provoserende ytringer» er den riktige konteksten å forstå angrepet i. Det blir som å forstå skoleangrepet i Peshawar som et utdanningspolitisk debattinnlegg. Er pakistanske skoler for dårlige? For sekulære? Og er det nå egentlig riktig å sende barn på en moderne skole i et land hvor et betydelig mindretall heller vil at de bare skal pugge Koranen? Kjør debatt! Slipp kronikkene fri!

Og er det nødvendig av franske jøder å «provosere befolkningsgrupper» ved å åpne kosher matbutikker? La oss ta en debatt på det og. Men vi er da objektive, så vi inviterer folk fra begge sider. En provoserende jødisk butikkeier og en provosert jødehater.

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Screenshot 2014-12-28 19.03.28

Høsten 2014 skrev jeg masteroppgave i juss ved Universitetet i Oslo. Tittelen var Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad. I den grad tittelen ikke er selvforklarende tok oppgaven altså for seg spørsmålet om hvorvidt de nye reglene for uførestønad i større grad enn de gamle tilrettelegger for utnyttelse av restarbeidsevne hos uføre.

Oppgaven sorterer under trygderett/rettsøkonomi. Den er lagt i køen for publisering i DUO, men jeg tenkte også jeg kunne legge den ut her.

En masteroppgave er begrenset oppad til 18.000 ord. Det høres mye ut, men jeg kunne godt fylt betraktelig mer om problemstillingen – den var spennende og engasjerende. En del temaer er derfor ikke behandlet i oppgaven, eller ikke behandlet like grundig og utfyllende som jeg skulle ønske.

Det kan også tenkes det finnes svakheter og feil i oppgaven, eller at det dukker opp spørsmål av andre slag. Bruk gjerne kommentarfeltet for det det er verdt, så svarer jeg på det jeg kan dersom det blir aktuelt.

Oppgaven kan lastes ned her.

Dersom spesielt interesserte ønsker tilgang til datagrunnlaget (excel-ark), gi beskjed.


Og som en slags teaser for de som ikke klikker på lenker i blogginnlegg sånn helt uten videre: Her er også innledningen i tekstformat. Fotnotene vises ikke her, men kan sees i oppgaven som ligger til nedlasting.

1. Innledning

1.1 Tema, bakgrunn og problemstilling

Denne oppgaven omhandler hvordan de kommende endringene i folketrygdlovens regler om uførestønad kan endre mottagernes insentiver til å utnytte sin restarbeidsevne.

Trygderettsområdet har stor betydning. For det første for staten og samfunnet som helhet. Trygderettens lovregler står bak nærmere en tredjedel av forbruket på vårt årlige statsbudsjett. Utformingen av stønadsordningene får mye å si både for arbeidsinnsats og verdiskapning, og sykefravær og helseutgifter. For det andre har trygderettsfaget stor betydning for samfunnets enkeltindivider. Hvorvidt man faller innenfor eller utenfor en stønadsordning kan ha stor betydning for i hvor stor grad hver enkelt kan sikre grunnleggende velferd og ivareta ønsket levestandard og livskvalitet.

Trygderettsreglene står også i en spesiell stilling, ved at de samtidig skal ivareta to til dels svært motstridende hensyn. På den ene siden er et formål med reglene å sikre ikke bare et eksistensminimum for mottageren, men også et verdig liv. På den annen side ønsker man ikke at stønadsordningene skal bli mer attraktive enn lønnet arbeid, og på den måten motarbeide den såkalte arbeidslinja. De omskiftende politiske flertall må dermed ta stilling til hvilket av hensynene de vekter tyngst.

Alle endringer i trygderettens regler kan potensielt få store konsekvenser, både for samfunnet og for hver enkelt. Denne oppgaven knytter seg til en av disse endringene. Den 1. januar 2015 går uførepensjonen over til å bli uføretrygd, og flere deler av reglene endres. Det vil i oppgaven rettes spesielt fokus på at revurdering av uføregrad ved overskridelse av inntektsgrensen fjernes, og på ordningen som kommer i dennes sted, med justering av trygdeutbetaling avhengig av oppnådd arbeidsinntekt.

Omfanget og betydningen av uførestønaden har økt over en lang periode. I 1980 mottok 6,1% av den relevante befolkningen uførestønad. I 2010 hadde andelen økt til 9,5%. Også størrelsen på uførestønaden har økt. Siden 1980 har gjennomsnittlig uførepensjon økt med cirka 40%.

Ved utgangen av 2010 mottok omlag 300.000 personer uførepensjon. Dette utgjør omlag 9,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år, og dermed en stor del av arbeidsstokken. I dag er fire av fem mottagere 100% uføre. De kan allikevel ha restarbeidsevne, i det minste deler av tiden. Det er av noen antatt at den høye andelen 100% uføre delvis skyldes svakheter ved dagens lovregler. Dersom man kunne utnytte mer restarbeidsevne ville fordelene både for samfunnet og individene kunne bli betraktelige.

Dagens regelverk gir i noen grad anledning til å utnytte restarbeidsevne. Først må man etter innvilget uførepensjon vente et år før man kan ha inntekt. Deretter kan man tjene opptil en ganger grunnbeløpet (G) i tillegg til restinntektsevnen uten at stønaden påvirkes. Dersom denne grensen overskrides, skjer en obligatorisk revurdering av uføregraden. I denne revurderingen skal all arbeidsinntekt tas i betraktning, også inntekten som tidligere var under grensen for friinntekt. Det betyr at den delen av inntekten som var uproblematisk fordi den var under 1G, vil kunne bidra til at man får sin uføregrad varig redusert når først den samlede inntekten har passert grensen på 1G.

De nye reglene endrer dette. Man kan ha arbeidsinntekt umiddelbart etter at man er tilkjent uførestønad. Grensen for friinntekt er redusert til 0,4G, men til gjengjeld vil en overskridelse ikke føre til revurdering av uføregraden, bare en reduksjon i utbetalt stønad. Dersom man i en periode er i stand til å arbeide mye kan man med andre ord fremdeles falle tilbake på uførestønaden dersom arbeidsevnen senere reduseres.

Det har vært et uttalt formål at endringen skal gjøre det enklere og mer ønskelig å utnytte sin restarbeidsevne. Stortingets arbeid- og sosialkomité sa i sin innstilling at endringen vil ”motivere til arbeid” , og at den skal gi ”bedre mulighet til å kombinere uføretrygd og arbeid” . Et sentralt spørsmål i denne oppgaven er om lovreglene ivaretar disse formålene.

Det finnes mange metoder for å vurdere og analysere endringer i rettsregler. Rettsøkonomisk metode er en av disse. Med en rettsøkonomisk tilnærming konstrueres en teoretisk modell basert på rettsreglene, og modellen anvendes for å avdekke positive og negative utfall av reglene i ulike scenarioer. Hvilke valg vil aktørene som utsettes for lovreglene foreta? Hvordan vil valgene påvirkes av at lovreglene endres? En rettsøkonomisk modell kan gi visse svar på om formålet med lovendringen oppnås.

En innvending mot rettsøkonomien (og økonomiske modeller generelt) er at den gjør forenklinger. Verden er mer komplisert enn de rettsøkonomiske modeller gjenspeiler. Innvendingen er velfundert – verden er kompleks, og kan ikke forklares og analyseres i sin helhet med et så grunnleggende verktøy som rettsøkonomi. Men med et sett av forutsetninger og enkelte forbehold kan rettsøkonomi være et verktøy for å velge ut fragmenter av virkeligheten og belyse disse. Dersom man ser bort fra andre faktorer enn endringer i lovreglene, hvilke valg vil aktørene da foreta? I vurderingen blir det viktig å være ydmyk for og bevisst på at analysens konklusjoner bare er holdbare så lenge modellens forutsetninger er det. Og siden modellens forutsetninger sjeldent vil stemme fullt og helt overens med den komplekse virkelighet, bør rettsøkonomiens konklusjoner også anvendes med varsomhet. De ulikheter som finnes mellom virkelighetens og modellens grunnpremisser, vil også eksistere mellom virkelighetens og modellens konklusjoner.

Allikevel kan rettsøkonomien gi gode og verdifulle perspektiver. Spesielt gjelder dette for lovregler som omhandler økonomiske vurderinger, slik som reglene for uførestønad. Rettsøkonomien blir ikke bare et verktøy for å vurdere økonomisk utfall av ulike regelsett. Den blir også et verktøy for å vurdere hva aktørene – stønadsmottagerne – vil komme til å foretrekke.

Det er på denne bakgrunnen jeg har ønsket å benytte rettsøkonomien som verktøy for å analysere den kommende endringen i folketrygdlovens regler om uførestønad.

Oppgavens problemstilling blir dermed: I hvilken grad gir nye regler for uførestønad motta-kerne sterkere insentiver til å utnytte sin restarbeidsevne enn de nåværende reglene?

Les resten av oppgaven her.

1937: Fritid i maskinalderen (Chr. A. R. Christensen)

Dette kan vel kanskje ikke kalles en blogg lenger, for den oppdateres jo stort sett aldri. Men så er det fint å ha et sted å samle kakeoppskrifter og tekstutdrag allikevel. Som dette.

Jeg er hos morfar, og her fant vi Norsk Leseverk for de høgre skoler, bind III, utgitt i 1941, som var skolebok for morfar da han vokste opp. Flere av tekstene leste jeg også på skolen, Bakeren og Smeden, Bjørnson og Hamsun og alt det der. Andre tekster var mer vel mer tidsavhengige, og spesielt godt likte jeg teksten om fritid i maskinalderen, skrevet i 1937.

Men ikke som en slags retrospektiv hån av tidligere tiders skepsis mot en stadig modernisering av samfunnet, altså. Mer som en nostalgisk hyllest, tror jeg. Vi tar vår nåtids tilstand for gitt, og frykter kanskje ting som vil endre den, uansett om det er radiokringkasting eller google glass. Så er det kanskje lettest å le oppgitt over pietister og krisemaksimerere som kan tenke at ikke all utvikling nødvendigvis er utvikling. Men selv synes jeg mange av betenkelighetene er relevante – i det minste som tankekors – også i 2014.

Her er noen utdrag (mine uthevinger):

Fritid i maskinalderen

(…en innledning om hvordan industrialiseringen og maskinene er det som har gitt oss fritid, forkortet arbeidsdagen, – ikke bare for de få og priveligerte (som alltid har hatt fritid), men for de brede lag av befolkningen. …)

Fritid har nemlig i aller høyeste grad å gjøre med spørsmålet om å skape et virkelig menneskeverdig tilvære for alle.

Det vil vel til alle tider bare være et forholdsvis lite fåtall som helt kan få utfolde sin personlighet i arbeidet, – folk hvis yrke er så interessant og takknemlig at det fyller og opptar dem, gir dem den virkelige tilfredsstillelse som livsutfoldelsen bør gi oss mennesker. En del er det jo alltid tilfelle med, blant kunstnere, vitenskapsmenn, statsmenn, ingeniører, jurister, forretningsfolk i ledende stillinger osv. Men det blir de få. Jeg mener ikke med det at ikke også arbeidere, handverkere, funksjonærer osv. kan ha både arbeidsglede og faginteresse, at yrket ikke kan gi deres liv mange og varige verdier. Men jeg tror ikke at bare det å skrive fakturaer, plugge sko eller frese tannhjul kan gi et liv innhold, kan gi sjelelig tilfredsstillelse, noe å leve for og på, ikke bare av. Det blir nok, for det store flertall, det som ligger utenfor arbeidssted og arbeidstid som gir deres tilvære innhold og mening.

Desto større blir kravene til fritiden. Det ser også ut som om de kravene har en tendens til å øke nettopp i vår tid. Iallefall i mange yrker er arbeidet sterkt oppdelt i små enheter, og den enkelte får bare et forholdsvis beskjedent ledd i produksjonen å passe. En selvstendig arbeidende handverker, en jordbruker, en gartner eller folk i lignende stillinger, folk som har skaperglede, som sjøl kan følge resutatet av sitt strev, de må få mer innhold og mening ut av sitt arbeid enn en dame som skriver an og pr. i en bok, eller en mann som trekker til samme skrue i bilchassier dag ut og dag inn ved et rullende band.

(…)

Den moderne tekniske kultur har ikke bare gjort at vi har råd til mer fritid enn vi hadde tidligere, den har også gitt vår fritid nytt innhold, nye muligheter. (…) Kringkastinga er den yngste av disse tekniske hjelpemidlene. Den første kringkastingstasjonen ble åpnet i Amerika i 1920 med en håndfull mennesker som lyttere, noen hundre kanskje, mer opptatt av det tekniske vindunder å høre, enn hva de hørte. Nå regner vi med at atskillig over 200 millioner mennesker daglig lytter til den opplysning og underholdning som fyller eteren. La oss tenke på hva det betyr at en momentant kan få menneskemasser i tale, så å si uansett hvor de bor, hvordan det er praktisk mulig å få et helt lands befolkning, ja iblant hele verden, til å bli ett auditorium; eller for å si det på en annen måte: hvordan vår tids teknikere med noen håndgrep kan gjøre så å si hvert hjem i siviliserte land til konsertsal, teater, folkeakademi, skole, kirke eller nær sagt hva de vil når det gjelder å fylle fritiden. Det er i virkeligheten en eventyrlig tanke som ikke var falt mange inn for tjue år siden, men som vi alt nå aksepterer som noe sjølsagt og dagligdags. Likevel ligger hele denne utvikling så nær i tid at den bedre enn det meste andre illustrerer hvor dypt maskinen, den moderne teknikk, griper inn i vår fritid.

(…)

Men den moderne opplysnings- og atspredelsesteknikk er en tveegget affære. Like godt som den kan spre god kunst og sunn underholdning, kan den ødelegge eller forflate smaken; ja den kan virke direkte nedbrytende. Det er ikke alltid gullkorn vårt radioapparat bringer oss; og når vi tenker på det usunne dagdrømmeri som en stor del av filmen og magasinene og bøkene sprer blant folk – ofte som deres eneste åndelige næring! – da kan en uvilkårlig grøsse.

Dessuten lurer det alltid en fare i goder en oppnår for lett og makelig, en fare for å bli overflatisk. Det er ikke uten risiko å bli foret med ferdigtygd åndelig føde, uten krav til sjølstendig arbeid. (…) Det kan nok være en almen regel at kunnskaper som en må slite og kjempe for å tilegne seg, og ikke får inn med skjeer, de sitter bedre; og de har en høyere sjelelig verdi, betyr langt mer for personligheten, for karakterutviklingen. La oss f.eks. tenke på følgene av all den musikk som for tiden spres i heimene gjennom kringkastinga. Den kan bety mye for musikk-kulturen, det er sikkert. Men vi må være på vakt så den ikke kveler den ekte og sunne personlige musikkutøving. At en amatør, om enn nokså ufullkomment, sjøl kan arbeide seg igjennom en sonate av Beethoven og bli på tomannshand med komponisten, slik ingen andre enn den utøvende musiker kan bli det, – det er kanskje vel så viktig som mange fullkomne oppførsler av 9. symfoni i kringkastinga.

Og det er andre farer. Underholdningen kan utarte til hektisk oppjagd forlystelsesliv, til jakt på stadig nye sensasjoner – og indre tomhet. Det er mange som simpelthen trenger hvile etter rekreasjonen, og det var egentlig ikke meningen. Det er en fare for at vi kan miste evnen til virkelig avspenning og rekreasjon, en fare for at reklamemaskinen, motorene og høyttalerne skal drepe all ro.

Og det er enda en ting, kanskje den viktigste når det gjelder minus-siden: det at vi har en tendens til å bli bortskjemt, avstumpet, at vi ikke møter opplevelsene med så friske sanser og så opplatt sinn som ønskelig kunne være.

Både dette og de andre farene jeg nevnte, alt som kan gjøre oss blaserte, avstumpet, overflatiske på grunn av overforing, tror jeg ikke vi kan motarbeide ved å stenge av for strømmen av folkeopplysning og underholdning. Tvertimot, en videre utbygging er sikkert bedre enn rasjonering. Ikke så mye mengden, som kvaliteten, intensisteten. bl.a. ved å hjelpe sjølvirksomheten. At f.eks en studiering på 10 medlemmer virkelig hører nøye på et foredrag og etterpå gjennomarbeider det i diskusjoner, leser supplerende litteratur osv., det er viktigere enn at antallet av lyttere som hører det, økes med ti eller tjue tusen. Akkurat som det spiller mindre rolle om så og så mange titusener har en forfatters samlede verker i hylla enn at det er noen hundrer som virkelig har lest ham, forstått ham, tenkt over ham, kommet i forbindelse med det i ham som er av ånd og ikke bare av skinnrygg.

Jakten på det gode menneske

Vi er i gang med åttende semester på jussen, og har omsider kommet til de obligatoriske åtte timene med profesjonsetikk (gjennom vårt fem år lange studieløp..). Etikk er jo et veldig spennende tema – hvordan skal vi være gode mennesker? Hva vil det si å være et godt menneske? Og i den sammenhengen vi studerer etikk på åttende semester: Hvordan kan vi kombinere det å være et godt menneske med de vanskelige oppgavene og situasjonene vi må løse som fremtidige jurister? Fortsett å lese «Jakten på det gode menneske»